06. Bölüm: Şeyh Ebu'l Feth el-Fergali (İlim Ehli) - Hayatım İman ve Cihad Diyenler / Musa Ebu Cafer

18 Mar, 2022


تعريف الشيخ أبي الفتح يحيى الفرغلي: https://justpaste.it/4m8lt


ŞEYH EBUL FETH EL-FERĞALİ KİMDİR?

Şeyh Ebu Abdullah Yahya Bin Tahir Abdi Rabbih Bin hasan Elatifi Elferğali, Şam diyarında Ebul Feth Elferğali diye bilinir.

Doğumu Muharrem 1396 Hicri, Ocak 1976 Miladi senesindedir. Babası Kimya mühendisi Mısırlı birisidir. Annesi Coğrafya fakültesi mezunu olup, Hulvan Üniversitesi Mühendislik fakültesinde memurluk yapan Mısırlı bir hanımefendidir.

Hayatının çoğunluğunu Mısır’ın başkenti Kahire, Maadi semtinde geçirmiştir. Ancak Nijerya, Bahreyn ve Sudan gibi devletlere taşınmış sonunda Suriye (Şam topraklarında) ikamet etmektedir.

AKADEMİK YÖNÜ:

1. Kahire Üniversitesi, Siyasi ilimler ve İktisat fakültesi Siyasi ilimler bölümü mezunudur.

2. Kahire Üniversitesi Hukuk fakültesi mezunu.

3. Kahire, Yüksek İslam Enistitüsü İslami ilimler mezunu.

4. Kahire Üniversitesi Elektrik fakültesi bölümünde iki sene okumuş, tutuklanması sebebiyle eğitimini tamamlayamamıştır.

5. Şeriat ilminde alimlerden dört icazet almıştır.

Mısır’a şeriatı getirmek isteyen İslami bir cemaat üyesi olması sebebiyle eski cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek döneminde yakalanmış ve kendisine ömür boyu ceza verilmiştir.

Cezasının 16 senesini Mısır’ın yüksek güvenlikli siyasi cezaevlerinde geçirmiştir. Bunların başında Akrep cezaevi gelmektedir. Cezaevine 1995 yılında girmiş ve 2011 yılında çıkmıştır.

Hüsnü Mübarek başkanlıktan atıldıktan sonra, Mısır’ın başına gelen Askeri Meclis , şeyhi ve bazı cezaevi arkadaşlarını bırakmıştır.

Mühendislik okuması, İngilizce bilmesi ve Fizik ilmini iyi bilmesi sebebiyle cezaevi sürecinden sonra Lisede kendisine Fizik dersini anlatması görevi verilmiş ve SAT sistemi denen ve belirli ilim dallarında yeterliliği şart gören Amerikan bir ortaokulda kendisine müdürlük görevi verilmiştir.

Şeriat ilmini Mısır’da büyük bir alim kütlesinden direk ağızlarından almıştır. Bunlardan en meşhur olanları şunlardır:

1. Şeyh İsam Elcundi. Kendisinden Hafs oda Asım’dan ve Resulullah (Sallallahu aleyhi vesellem)’e dayanan kıraati okudu ve bu konuda okuma ve okutma konusunda icazet aldı. Ayrıca Cezeriyye Metninin şerhi konusunda icazet aldı.

2. Şeyh Usame Hafız. Kendisinden Hanbeli fıkhı üzerine İbnu Kudame’nin “El-Kâfi” kitabını, Hanbeli fıkıh usulü üzerine İbnu Kudame’nin “Ravdatu’n nâzır ve cunnetu’l Munâzır” kitabını ve daha birçok meseleyi ders olarak aldı. Kendisiyle takribi iki sene kaldı.

3. Şeyh İzzet es-Selêmûni. Kendisinden “Muzekkira fi usuli’l Fıkh” kitabını ders olarak aldı.

4. Şeyh Mustafa Muhammed. Kendisinden İbnu Ebi’l İzz el-Hanefi’nin “Şerhu’l akîdeti’t Tahâviyye” kitabını, İbnu Receb el-Hanbeli’nin “Câmiu’l Ulûmi ve’l Hikem” kitabını ve dört mezhep üzerine Seyyid Sabık’ın “Fıkhu’s Sünne” kitabından az bir bölümünü ders olarak aldı.

5. Dr. Şeyh Ömer bin Abulaziz el-Kuraşi. Kendisinden “Mesêilu fi’l Akîde” kitabını ders olarak aldı.

6. Dr. Şeyh Muhammed Abdulmaksûd. Kendisinden “Mesêilu fi’l uzri bi’l cehl” kitabını, fıkhı ve akidevi çeşitli meseleleri ders olarak aldı.

7. Dr. Şeyh Cemâl Abdulhâdi. Kendisinden “Muhâdarât fi’t târihi’l İslâmi” kitabını ders olarak aldı.

8. Şeyh Atâ Abdullatîf. Kendisinden Fıkıh usulü ve fıkıh meseleleri üzerine ders almıştır.

9. Mısır Diyarının Eski Müftüsü Dr. Ali Cuma. Kendisinden “Fıkıh Usulü meseleleri üzerine ders almıştır.

10. Şeyh Hazim Salah Ebu İsmail. Kendisinden Terbiye ve ahlak meseleleri üzerine ders almıştır.

11. Şeyh Fevzi Said. Kendisinden Ahlak ve akide meseleleri üzerine ders almıştır.

12. Şeyh Muhammed Hüseyin Yakub. Kendisinden İslami Terbiye meseleleri üzerine ders almıştır.

13. Dr. Şeyh Muhammed İsmail Mukaddem. Kendisinden Fıkıh ve Davet meseleleri üzerine çeşitli dersler almıştır.

14. Dr. Şeyh Ömer Abdulkâfi. Kendisinden Buhari Sahihi’nin Şerhi üzerine çok ders almıştır.

15. Şeyh Zerruk. Kendisinden İbnu Hacer el-Askalâni’nin Fethu’l Bari şerhi üzerine çok ders almıştır.

16. Şeyh Amr Abdulazîm. Kendisinden Kuran’ı Kerim tefsiri üzerine çok ders almıştır.

17. Dr. Şeyh Macid Halef ve Mühendis Şeyh Abdulmecîd Ebu Zeyd. Kendilerinden “İbnu Malik Elfiyyesi Şerhi” üzerine çok nahiv dersi almıştır.

Yerlerin uzak oluşu, tutukluluk hali ve diğer sebeplerden ötürü derslere katılamayıp düzenli bir şekilde dersleri dinleyerek de ilim almıştır. Şeyh İbnu Baz, Şeyh İbnu Useymin, Dr. Abdulkerim Nemle, Şeyh Salih Âlu’ş Şeyh, Şeyh Ebu Bekir el-Cezâiri, Şeyh Elbani ve daha başka birçok alimin derslerini dinlemiştir.

İslami Akademi Öğrenimindeki Hocalarına Gelince; Bazıları şunlardır:

Prof. Dr. Yusuf Kasım, Prof. Dr. Rıfat İvadi, Prof. Dr. Ahmed Muhammed Rıfat, Prof. Dr. Muhammed Ali Mahcub, Prof. Dr. Muhammed Necib İvadayn, Prof. Dr. Ahmed Ömer Haşim, Prof. Dr. Nasr Ferid Vasıl (Mısır Cumhuriyetinin Eski Müftüsü), Prof. Dr. Hallêf Abdulcabir Hallêf, Prof. Dr. Abdulbâsit Vefa Muhammed, Prof. Dr. Muhammed Bilal Mihran ve Prof. Dr. Enver Debbur.

Bunlarla beraber binlerce ciltli ve tekli kitaplar okumuştur.

Kitapları:

Allah’ın minneti ile yazdığı kitaplardan bazılarının isimleri:

 1. “Sebîlu’n Nêcîn inde İhtilêfi’l Müctehidîn”. Kitap takriben 420 sayfadır. Dr. Şeyh Hişam Ukde kitaba mukaddime yazmış ve bu kitabı birçok ilim ehli övmüştür.

 2. Şeyhu’l İslam İbnu Teymiyye’nin 39 ciltlik Mecmuu’l fetâvası’nın özeti olarak yazdığı kitap: “Dureru Şeyhi’l İslam İbni Teymiyye”. Kitap takriben 500 sayfadır.

 3. “Nazariyyetu’n Nasr’i Fi’l İslâm”. Kitap 210 sayfadır. Muhaddis Şeyh Abdurrezzak el-Mehdi ve Dr. Şeyh Macid Ilyevi kitaba mukaddime yazmışlardır. Kitap, Mısır’da Yakîn Kitabevinde ve diğer kitabevlerinde basılmıştır.

 4. “Usul ve Davâbıt Fi’s Siyâseti’ş Şer’iyye”. Kitap takriben 280 sayfadır. Şeyh Ebu’l Hâris Usame Kasım el-Mısri ve Şeyh Ebu Katâde el-Filistîni kitaba mukaddime yazmışlardır. Kitap İstanbul’da Küresel Kitap yayınevinde basılmıştır.

 5. “Devletu’l Kur’an” kitap takriben 150 sayfadır. Kitap İstanbul’da Küresel Kitap yayınevinde iki defa basılmış ve diğer yayınevlerinde de basılmıştır.

 6. Şeyhu’l İslam İbnu Teymiyye’nin “Der’u Teârudi’l Akli ve’n Nakl” kitabının özeti olarak yazdığı kitap: “Yakînu’l Mu’minîn bi Akîdeti’n Nêcîn”. Kitap takriben 380 sayfadır. Pdf dosyası olarak paylaşılmıştır.

 7. “El-E’mide’s Selêse li abkariyyeti şeyhi’l İslam İbni Teymiyye” Kitap 160 sayfadır. Pdf dosyası olarak paylaşılmıştır.

 8. “Et-Tarîku ile’l Hilâfe” Kitap 194 sayfadır. İstanbul’da Küresel Kitap yayınevinde basılmıştır.

 9. Nacih İbrahim ve Anberi’nin Hakimiyyet kitabına Reddiye. Kitap 130 sayfadır. Paylaşılmamıştır.

 10. Çeşitli konulardan yüzlerce araştırma ve makale yazmıştır.

Çeşitli kitaplar ve konular üzerine şeyhin yaptığı sesli ve görüntülü şerhler de vardır.

Bazıları şunlardır:

 1. Fıkıh Usulü üzerine “Ravdatu’n Nâzır ve cunnetu’l Munâzır” kitabının tamamını takriben toplam 100 saatlik derslerde şerh etmiştir.

 2. İbnu Ebi’l İzz el-Hanefi’nin “Tahavi Akidesi Şerhi” kitabını takriben toplam 50 saatlik derslerde şerh etmiştir.

 3. İbnu Kudame’nin “Metnu Umdeti’l Fıkh” kitabını takriben toplam 100 saatlik derslerde şerh etmiştir.

 4. Kendi Kitabı olan “Usul ve Davâbıt Fi’s Siyâseti’ş Şer’iyye” kitabını takriben toplam 40 saatlik derslerde şerh etmiştir.

 5. Başka çeşitli konularda yapmış olduğu şerhler vardır.


Etiketler: İlim, Cihad, İman, Hayat, İlimEhli, Hapis