158: İdrar Tutamayanın İmamlığı
-A A+A

158: İdrar Tutamayanın İmamlığı

SORU
Selamun aleykum hocam, Allah ilminizi arttırsın hocam. Ben rahatsızım idrar damlamasına engel olamıyorum bunun için her namaz vakti vaktin girişinden sonra abdest tazeliyorum. Bu halimle insanlara namaz kıldırabilir miyim?
CEVAP

Ve aleykumusselam ve rahmetullah. Hamd Allah’a mahsustur.

Muhterem kardeşim bu ulema arasında ihtilaf edilmiş mevzulardandır. Cevaz vermeyen âlimler idrarını tutamayan kişinin namazı ihtiyaren değil zaruretten ötürü caiz ve sahihtir demişlerdir. Zaruret ise ancak zorunlu olduğu ölçüde mubah kıldığından ötürü ruhsat idrarı tutamayan şahısla sınırlıdır ve diğerlerine, yani cemaate intikal etmez demişlerdir. Bunun için de idrarını tutamayan kişinin imamlığı caiz değildir demişlerdir.

Lakin racih olan imamlığa kabil olmasıdır. Çünkü ulema arasında makbul olan kaideye göre kendi namazı sahih olanın diğerlerine kıldırdığı namaz da sahih olur. Başka bir deyimle namazı sahih olanın imamlığı da sahihtir.

İmam Muhammed bin İsmail es-Sanani (rahimehullah) şöyle der: “Kendi namazı sahih olanın imamlığı da sahihtir. Asıl olan budur.” (Subulu’s-Selam 2/29)

Ve Allame Abdurrahman bin Nâsır es-Sadi (rahimehullah) şöyle der: “Doğru olan şu ki muktedir olduğu kadar namazın rükünlerini ve şartlarını yerine getiren lakin bazılarını yerine getirmekten aciz olanın namazda imamlığı sahih olmasıdır. İster mescidin imamı olsun veya başkası olsun, ister kendi durumunda olanlara veya başkalarına imamlık yapsın doğru olan ve umumi delillerin delalet ettiği budur. Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in “Allah’ın kitabını en çok kıraat eden imamlık yapar” sözü aciz olana da şamildir. Ve Rasûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem)’in kıyamdan aciz olduğu zaman oturarak namaz kıldırması ve bu manada diğer deliller bunun caiz olmasına delildir…

Buna ilaveten bu sözü destekleyen de şudur: Bazı rükün veya şartları yerine getirmekten aciz olan kişi hakikatte kendisine lazım gelen bir şey terk etmemiştir. Bilakis bu durumda olan birisi için vacip olan sadece muktedir olduğunu yerine getirmesidir. Dolayısıyla namazı tamdır, hiçbir noksanı yoktur. Şu halde böyle bir kişinin imamlığının sahih olmayıp da batıl olmasını gerektiren nedir? Buna ilaveten cemaatin namazı imamın namazıyla sadece tabi olma hususunda irtibatlıdır. Herkes lehte ve aleyhte yaptığının karşılığını alır. Sonra şayet cevaz vermeyenin illet olarak gösterdiğini kabul etsek o zaman teyemmümlü imamın ancak kendisi gibi olanlara imamlık yapması sahihtir veya mesh etmiş imamın ancak kendisi gibi olanlara imamlık yapması sahihtir derdik ki böyle bir şey söylemek asla mümkün değildir. Dolayısıyla doğru olan şu ki bir imam üzerine vacip olanları ihlal etmezse kendi namazı sahih olduğu gibi imamlığı da sahihtir. İstersen de şöyle diyebilirsin: Kendi namazı sahih olan herkesin imamlığı da sahihtir. Aksinin zıddına. Zira kişinin imamlığı sahih olur ama kendi namazı sahih olmayabilir. Mesela abdestsiz olduğunu bilmeyen imamın namazı gibi.” (el-Muhtaratu’l-Celiyye 46,47)

Binaenaleyh içinde bulunduğun acizlik namaz kıldırmana mani değildir. Ancak cemaatte durumundan ötürü tereddüt ve şüphe vaki olacaksa o zaman tam taharet üzere olan birisinin namazı kıldırması daha uygun olur. Allah-u A’lem.

8 Ağu, 2017 Tarık Ebu Abdullah
Etiketler: Namaz, İmam, İdrar